BILETY 

III. ETAPY

POZIOM I - ELIMINACJE – (22-24 kwietnia 2022)
Zawody polegają na przejściu toru składającego się z kilku przeszkód. Każdy uczestnik ma 2 próby na pokonanie całego toru. Do każdej przeszkody może podejść dwukrotnie podczas każdego przejścia.
Starty następują po dwie osoby naraz. Uczestnicy do startu w Eliminacjach mogą dobrać się w pary tej samej płci. Zasady zgłoszenia rywala do startu w parze opisane są w ust. VI, pkcie 7. Jeśli Uczestnik nie zgłosi rywala do startu w parze, Organizator przydzieli mu innego Uczestnika.
70 osób, które ukończą tor z najlepszym czasem (lub zajdą najdalej) awansuje do PÓŁFINAŁU.

Liczba podejść do toru: 2
Liczba podejść do przeszkody: 2
Limit czasowy: 4 minuty mężczyźni, 5 minut kobiety na próbę.

POZIOM II – PÓŁFINAŁY (24 kwietnia od godz. 16.00 2022 r.)
Półfinały polegają przejściu zmodyfikowanego toru eliminacyjnego składającego się z kilku przeszkód. Każdy uczestnik ma 2 próby na pokonanie całego toru. Do każdej przeszkody może podejść tylko jeden raz.
Starty następują po dwie osoby naraz. Uczestnicy zostaną dobrani w pary przez Organizatora według wyniku uzyskanego w Eliminacjach.
30 osób, które ukończą tor z najlepszym czasem (lub zajdą najdalej) awansuje do Finału.

Liczba podejść do toru: 2
Liczba podejść do przeszkody: 1
Limit czasowy: 4 minuty mężczyźni, 6 minut kobiety na próbę.

POZIOM III – FINAŁY - (24 kwietnia po Półfinałach, 2022)
Finały polegają na przejściu zmodyfikowanego toru półfinałowego składającego się z kilku przeszkód. Każdy uczestnik ma 1 próbę na pokonanie całego toru. Do każdej przeszkody może podejść tylko jeden raz.
Starty następują po dwie osoby naraz. Uczestnicy zostaną dobrani w pary przez Organizatora według wyniku uzyskanego w Półfinałach.
Uczestnicy, którzy przejdą etap finałowy zmierzą się z kilkunastometrową liną.

Liczba podejść do toru: 1
Liczba podejść do przeszkody: 1
Limit czasowy: 4 minuty mężczyźni, 6 minut kobiety na próbę.

Dekorowani są 3 najlepsi mężczyźni i 3 najlepsze kobiety. 

IV. PODZIAŁ MIEJSC W PÓŁFINAŁACH I FINAŁACH MIĘDZY UCZESTNIKÓW RÓŻNEJ PŁCI

Miejsca w półfinałach (liczba miejsc: 70 osób) i finałach (liczba miejsc: 30 osób) zostaną rozdzielone między kobiety i mężczyzn według proporcji ilości zapisanych Uczestników danej płci do ogólnej liczby zapisanych Uczestników. Szczegółowy podział miejsc zostanie ogłoszony w przeddzień zawodów. Do wyliczenia proporcji będą użyte ilości Uczestników zapisanych online. Wyliczone ilości będą zaokrąglane do uzyskania par, tak aby liczba miejsc dla kobiet i mężczyzn sumowała się do 70 w przypadku półfinałów i 30 w przypadku finałów).
Organizatorzy ustalają minimum Uczestników danej płci w poszczególnych etapach, nawet jeśli z proporcji wyjdzie mniejsza liczba:
- dla półfinałów min. 10 Uczestników danej płci,
- dla finałów min. 4 Uczestników danej płci.
Przykład:
Łączna liczba Uczestników: 200, w tym: 35 kobiet, 165 mężczyzn
35 kobiet stanowi 17,5% wszystkich Uczestników (35/200 = 17,5%).
• Liczba miejsc w półfinałach: 12 (70*17,5%)
• Liczba miejsc w finałach: 6 (30*17,5%)
165 mężczyzn stanowi 82,5% wszystkich Uczestników (165/200 = 82,5%).
• Liczba miejsc w półfinałach: 58 (70*82,5%)
• Liczba miejsc w finałach: 24 (30*82,5%) 

V. TERMIN I MIEJSCE

1. 22-24 kwietnia 2022 – ELIMINACJE
24 listopada 2022 – PÓŁFINAŁY i FINAŁY
Arena Lodowa Tomaszów Mazowiecki
Ul. Strzelecka 24/26
97-200 Tomaszów Mazowiecki
2. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów NINJA RUN. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani nie później niż 48 h przed zawodami na platformie Facebook (https://www.facebook.com/NinjaRunPolska) oraz drogą mailową. Niniejsze zmiany nie są przyczyną do powstania ze strony Organizatorów dodatkowych zobowiązań względem Uczestników.
3. Organizatorom przysługuje prawo do odwołania zawodów o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem profilu na platformie Facebook (https://www.facebook.com/NinjaRunPolska) oraz drogą mailową. W wyniku niniejszych zmian Uczestnikowi przysługuje vocher na uczestnictwo w innej edycji zawodów NINJA RUN.

VI. ZASADY

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz do stosowania się do wymogów sanitarnych Organizatora.
2. Organizator umieszcza w miejscu odbycia się zajęć niezbędny sprzęt.
3. Uczestnik za zadanie ma pokonać wybrane tory w jak najszybszym czasie.
4. Podczas poziomu I (Eliminacje) i poziomu II (Półfinały) Uczestnik ma dwie szanse na pokonanie toru. Do klasyfikacji jest brany pod uwagę lepszy czas, a jeśli tor nie zostanie pokonany w całości to najdalsze miejsce, do którego doszedł Uczestnik. Podczas poziomu III (Finały) Uczestnicy mają jedną szansę na pokonanie toru. Uczestnicy, którzy pokonają tor finałowy zmierzą się z kilkanasto metrową liną, po której należy się wspiąć w jak najszybszym czasie.
5. Podczas Eliminacji do każdej przeszkody można podejść maksymalnie 2 razy. Podczas Półfinałów i Finałów do każdej przeszkody można podejść tylko raz.
6. Uczestnicy zobowiązani są startować o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Start o innej godzinie niż wyznaczona może skutkować dyskwalifikacją.
7. Zgłoszenie Uczestnika do startu w parze podczas Eliminacji odbywa się drogą mailową. Obaj Uczestnicy, którzy chcą startować razem powinni ten fakt zgłosić na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. po uprzednim zarejestrowaniu swojego udziału w zawodach Ninja Run w tym samym dniu i o tej samej godzinie. 

VII. ZASADY KLASYFIKACJI

1.1. Organizator przyznaje wyróżnienia oraz nagrody dla trzech najlepszych Uczestników, w rozróżnieniu na kategorie, tj.:
• Kobiety
• Mężczyźni
1.2. Po każdym etapie wyłaniani są najlepsi uczestnicy, którzy przechodzą do kolejnego poziomu.
1.3. Po Eliminacjach 70 Uczestników, którzy ukończą tor z najlepszym czasem lub zajdą najdalej mogą wziąć udział w Półfinałach.
1.4. Po Półfinałach 30 Uczestników, którzy ukończą tor z najlepszym czasem lub zajdą najdalej mogą wziąć udział w Finałach.
1.5. Po Finałach wyłonieni zostają 3 Uczestnicy z najlepszymi czasami lub największa liczbą pokonanych metrów z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

VIII. UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział:
1.1. Wyłącznie zarejestrowani uczestnicy.
1.2. Osoby od 14 roku życia za pisemną zgoda opiekuna prawnego (Opiekun prawny jest zobowiązany stawić się osobiście w biurze zawodów i potwierdzić tożsamość dokumentem ze zdjęciem). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.3. Uczestnicy, którzy odebrali pakiet startowy oraz podpisali wymagane zgody i oświadczenia. Pakiet można odebrać jedynie osobiście. 

IX. ZASADY ZAPISU

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja uczestnika, która odbywa się poprzez:
1.1. Zarejestrowanie się na stronie zapisu https://foxter-sport.pl/ninja-run-v%253A-arena-lodowa,
1.2. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
1.3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego przestrzeganie.
1.4. Akceptacja udziału w zawodach na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę ryzyka wynikające ze specyfiki zawodów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (lub pogorszenia) zdrowia lub życia.
1.5. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, które są podane w Formularzu zgłoszeniowym.
1.6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
1.7. Wypełnienie Ankiety wstępnej kwalifikacji w związku z pandemią COVID-19
2. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody, o których mowa w ust. 1 podpunkty 1.4-1.5 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Zapisu online można dokonać na 1 dzień przed terminem zawodów. 

X. OPŁATY

Wysokość opłaty za udział w zawodach:
169 zł do 05.02.2022,
179 zł od 06.02 do 28.02.2022,
189 zł od 01.03.2022 do 21.04.2022,
219 zł w dniu zawodów.
1. Organizator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń w dniu zawodów w ramach dostępności miejsc za dodatkową opłatą. 

XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Rezygnacja z udziału w zawodach i odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni licząc od dnia opłacenia uczestnictwa (po uprzednim wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego), jednak nie później niż na 7 dni przed datą zawodów, na które dokonano zapisu. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność. W przypadku płatności kartą przez system szybkich płatności znajdujący się na Stronie internetowej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek kart.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika.
4. Jeżeli rezygnacja z udziału w zajęciach, o której mowa w ust. 1, następuje po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot płatności.  

XII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom.
2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym ryzyka wynikających z charakteru zawodów, tj. możliwości wystąpienia otarć, zadrapań, ran czy nawet złamań lub innych uszczerbków zdrowia. W związku z tym Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do podstawowej opieki medycznej.
3. Uczestnik zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać poleceń obsługi. 

XIII. ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU

1. Uczestnicy zawodów Ninja Run wyrażają zgodę do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką w następujących formach:
• na stronie internetowej www.ninjarunpoland.com,
• w mediach tradycyjnych i internetowych (w tym społecznościowych),
• materiałach promocyjnych,
• newsletterach
• jako materiały promocyjne udostępnione sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora w celu wykorzystania go do promocji w zakresie jego udziału w zajęciach Ninja Run.
2. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:
• podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego online na stronie https://foxter-sport.pl/
• podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej https://foxter-sport.pl/
• podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem. 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Współadministratorami danych osobowych są Organizator oraz firma dokonująca pomiary czasu oraz rejestrację, tj. Foxter Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8.
2. Nasza Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dlatego obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje Administrator danych.
3. Współadministratorzy zobowiązują się przetwarzać oraz wykorzystywać dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz uzupełniania.
5. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestników w celach związanych z przeprowadzeniem oraz organizacją Wydarzenia Ninja Run, w tym opublikowanie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) na liście startowej oraz liście z wynikami biegu.
6. Uczestnik dobrowolnie podaje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie, jednak jest to warunek uczestnictwa w Wydarzeniu Ninja Run. Niedopełnienie tego warunku uniemożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Współadministratorów i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
8. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w naszej firmie są wyjaśnione w naszej Polityce Prywatności pod adresem:
https://www.vikingsrun.com/polityka-prywatnosci/

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NIELETNIEGO

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI NIELETNIEGO